Algemene Voorwaarden SSA B.V.

 

Besloten vennootschap met gewone structuur Stuurman Safety Advise B.V. (hierna: SSA B.V.) is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53687515 en is gevestigd aan Oudeweg 8
(2811NM) te Reeuwijk.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door SSA
B.V..
3. Diensten: het uitvoeren van Risico-inventarisatie en evaluatie en het in kaart brengen van arbeids-
en veiligheidsrisico's binnen het bedrijf.
4. SSA B.V.: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
die SSA B.V. heeft aangesteld, projecten aan SSA B.V. heeft verleend voor Diensten die door SSA
B.V. worden uitgevoerd, of waaraan SSA B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft
gedaan.
6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en SSA B.V.,
alsmede voorstellen van SSA B.V. voor Diensten die door SSA B.V. aan Opdrachtgever worden
verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SSA
B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SSA B.V., elke Overeenkomst
tussen SSA B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door SSA B.V. wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SSA B.V. aan Opdrachtgever
aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met SSA B.V. is
overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en
zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking
als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval SSA B.V. niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft
zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te
vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door SSA B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. SSA B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen
30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft SSA B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële)
Opdrachtgever om een voor SSA B.V. gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van SSA B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q.
Overeenkomst van SSA B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of
origineel) aan SSA B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het
Aanbod per e-mail.
2. SSA B.V. heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding.
3. SSA B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen
rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk
gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met SSA B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan
SSA B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met SSA B.V.
is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de
opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is
mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de
tijdige aanlevering van de informatie die SSA B.V. van Opdrachtgever verkrijgt. De Overeenkomst kan
in de vorm van een losse opdracht en/of een serviceovereenkomst worden aangegaan.
2. Zowel Opdrachtgever als SSA B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in
gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en
zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan
de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet
voor zover SSA B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties
heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand.
5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van SSA B.V. tegen het overeengekomen (uur)tarief. De
urenregistratie van SSA B.V. is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als SSA B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel
of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van
betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.
Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is SSA B.V. nimmer gehouden tot restitutie
van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
1. SSA B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. SSA B.V. staat
in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis
van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke
uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan SSA B.V. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en
de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in
verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door SSA B.V.
aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. SSA B.V. heeft het recht haar dienstverlening en
haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is SSA B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten

wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor SSA B.V., is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden
op basis van een nieuwe offerte.
5. SSA B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te
schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt SSA B.V. Opdrachtgever tussentijds
via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien
de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde
planning. Nimmer is SSA B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang,
voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of
niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door SSA B.V. of er door
andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van
vertraging heeft SSA B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade
en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. De dienstverlening wordt in twee fases opgedeeld:
● Fase I: de inventarisatie. Desbetreffende fase dient te allen tijde door Opdrachtgever te
worden betaald.
● Fase II: het opstellen van rapportages.
Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door SSA B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en
aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de
gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de
Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SSA B.V. niet in staat is een volledige
uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke
situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. SSA B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van
de tijd is veranderd, noch is SSA B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
informatie die door SSA B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het
kader van de Overeenkomst.
3. SSA B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om
aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SSA B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te
schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde
omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging
bekend is geworden, kenbaar te maken aan SSA B.V..

Artikel 8 – Inventarisatie, adviezen, rapportages en plannen

1. Allereerst zal SSA B.V., indien daartoe opdracht is gegeven, de risico's in de organisatie van
Opdrachtgever inventariseren. SSA B.V. zal bij het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en –
Evaluatie een lijst maken met risico's in het bedrijf van Opdrachtgever.
2. Nadat de inventarisatie is afgerond, zal SSA B.V. een advies, plan van aanpak, V&G plan, BHV
plan en/of rapportage ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend
en slechts adviserend van aard, doch zal SSA B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
3. Bij uitvoeren van de dienstverlening zal SSA B.V. te allen tijde de Arbeidsomstandighedenwet in
acht nemen.
4. De door SSA B.V. verstrekte adviezen, plannen en rapportages, in welke vorm dan ook, zijn nimmer
aan te merken als bindend advies.
5. Opdrachtgever is op eerste verzoek van SSA B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te
beoordelen. Indien SSA B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of
niet tijdig een beoordeling geeft op een door SSA B.V. gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
6. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van
externe factoren die de rapportages en adviezen van SSA B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de
kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en
diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering
van de benodigde gegevens en informatie.
7. Opdrachtgever zal SSA B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en
prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te
worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende
werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. SSA B.V. is niet verplicht om aan
dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst
wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van SSA B.V., SSA B.V. een
verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen
voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. SSA B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de
werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door SSA B.V. opgestelde
urenregistratie (nacalculatie), tenzij anders overeengekomen.
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan
Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door SSA
B.V. ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een
voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang
wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. SSA B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de
geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk
indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn van 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar
gemaakte rekeningnummer en gegevens van SSA B.V..
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de
Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal SSA B.V. zonder nadere ingebrekestelling
recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel
uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien SSA B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. SSA B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts
conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal SSA B.V. de betrokkene
hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking
van een dienst van SSA B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud
van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit
kader vrijwaart Opdrachtgever SSA B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze
gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien SSA B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet
op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
1. SSA B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en
meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen
heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor SSA B.V. gegronde reden zich
voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. SSA B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan
Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. SSA B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van
het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om
SSA B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat SSA B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke
blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overmacht
1. SSA B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van SSA B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van SSA B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan SSA B.V. zijn voorgeschreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst
betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of
telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van SSA B.V. of door haar ingeschakelde
adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van SSA B.V. buiten haar invloedssfeer vallen
die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door
Opdrachtgever worden betaald. SSA B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor
eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een
tekortkoming van SSA B.V. alleen geacht te bestaan indien SSA B.V. dit resultaat bij het aanvaarden
van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van SSA B.V., is SSA B.V. uitsluitend gehouden tot
betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever SSA B.V. binnen 14 dagen na ontdekking
van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en SSA B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen
een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat
een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat SSA B.V. in staat
is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door SSA B.V. leidt tot aansprakelijkheid van SSA B.V., is die
aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt

gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de
schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens SSA B.V.. Onder
directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe
schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze
van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar
aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
4. SSA B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. SSA B.V. is niet
aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en
immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart SSA B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten
gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door
SSA B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is
veroorzaakt door de dienst van SSA B.V..
6. Enige door SSA B.V. opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of
onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van SSA B.V..
7. De inhoud van het opgeleverde advies van SSA B.V. is niet bindend en slechts adviserend van
aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin
genoemde adviezen van SSA B.V. opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het
advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar
eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van SSA B.V.. SSA B.V. is niet
gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is SSA B.V. nimmer
aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde
alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever
ingeschakelde derde in SSA B.V. haar eigen advies.
9. SSA B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
SSA B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SSA B.V. vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SSA B.V. binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken
baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid
van SSA B.V..

Artikel 16 – Geheimhouding
1. SSA B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en
moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke
informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds
openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende
de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan SSA B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door
SSA B.V. is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door SSA B.V. opgestelde adviezen, rapportages,
ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd

zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht SSA B.V. steeds de
vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever
verstrekt.
3. Indien SSA B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
verstrekken en SSA B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is SSA B.V. niet
gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de
Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
adviezen of producties die door SSA B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming
van SSA B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
Opdrachtgever zal SSA B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het
vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van SSA B.V. is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen SSA B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te
schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van SSA B.V. waaronder in ieder geval begrepen, maar niet
beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij SSA B.V. en
worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van SSA
B.V. worden overgedragen aan Opdrachtgever, is SSA B.V. gerechtigd hiervoor een aparte
Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever.
Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende
zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteursrechten van SSA B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter
beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SSA B.V.. Indien Opdrachtgever wijzigingen
wenst aan te brengen in door SSA B.V. opgeleverde zaken, dient SSA B.V. expliciet akkoord te geven
op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele
eigendomsrechten van SSA B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op
de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan SSA B.V.
verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft
verkregen en welke aan SSA B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart SSA B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en
volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart SSA B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem
ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd
op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart SSA B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de
werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet
beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of
nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan SSA B.V.
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van SSA B.V. of anderszins klachten heeft
over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft
geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@SSA B.V..nl met
als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SSA B.V. de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. SSA B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen SSA B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. SSA B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op
de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SSA B.V. en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag (Gouda) tenzij
bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Reeuwijk, 8 februari 2022