Onze Diensten

Projectveiligheid

SSA B.V. heeft ervaring in de infrastructuur- (weg, water en spoor) en de (petrochemische) industrie als het gaat om veiligheidskundige projectbegeleiding. Dit kan gaan om een industriële onderhoudsstop van enkele dagen tot enkele maanden of de totale veiligheidskundige begeleiding van een (nieuwbouw) bouwproject van het begin tot het einde. Hierbij kunt u denken aan:

 • Maken van de calculatie voor V&G in de voorbereidende fase;
 • Maken van V&G plannen en de bijbehorende RI&E en/ of TRA’s;
 • Uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Maken, verzorgen van toolboxmeetings;
 • Organiseren en coördineren van V&G meetings;
 • Uitvoeren en coördineren van klanteisen, V&G aspecten en milieuthema’s op het project.

SSA B.V. adviseert op het gebied van integrale veiligheid met als expertise arbeidsveiligheid en zorgt samen met de medewerkers te kiezen voor een veilige werkbare methode voor de werkzaamheden. SSA B.V. maakt uw bouwlocatie veiliger en uw werknemers veiligheidsbewust.

SSA B.V. heeft ervaring in de infrastructuur- (weg, water en spoor) en de (petrochemische) industrie als het gaat om veiligheidskundige projectbegeleiding. Dit kan gaan om een industriële onderhoudsstop van enkele dagen tot enkele maanden of de totale veiligheidskundige begeleiding van een (nieuwbouw) bouwproject van het begin tot het einde. Hierbij kunt u denken aan:

 • Maken van de calculatie voor V&G in de voorbereidende fase;
 • Maken van V&G plannen en de bijbehorende RI&E en/ of TRA’s;
 • Uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Maken, verzorgen van toolboxmeetings;
 • Organiseren en coördineren van V&G meetings;
 • Uitvoeren en coördineren van klanteisen, V&G aspecten en milieuthema’s op het project.

SSA B.V. adviseert op het gebied van integrale veiligheid met als expertise arbeidsveiligheid en zorgt samen met de medewerkers te kiezen voor een veilige werkbare methode voor de werkzaamheden. SSA B.V. maakt uw bouwlocatie veiliger en uw werknemers veiligheidsbewust.

Onze diensten

Bouwprojecten

Elke Opdrachtgever, opdrachtnemer of onderaannemer heeft de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator of veiligheidskundige die regelmatig de bouwlocatie bezoekt en zorg draagt voor een juiste opvolging van de veiligheidsvoorschriften. Veiligheid is een investering en kan een bedrijf ook veel geld besparen.

Om ongehinderd en vrij van risico’s te kunnen werken, dienen de juiste omstandigheden op de werkplek gecreëerd te worden. Diverse factoren oefenen invloed uit op de arbeidsomstandigheden. Bij het ontwerpen en inrichten van werkplekken moet rekening worden gehouden met verschijnselen als geluid, trillingen, luchtkwaliteit, klimaat, licht, gevaarlijke stoffen, ergonomie en (brand)veiligheid. SSA B.V. heeft de know-how en expertise in huis om de effecten van elke factor afzonderlijk in kaart te brengen.

Diverse grote projecten waar SSA B.V. veiligheidskundige ondersteuning heeft gegeven en ervaring heeft opgedaan zijn o.a.:

 • Petrochemie, tijdens de bouw van een bio-ethanol fabriek en energiecentrale
 • Infra, tijdens de realisatie/ renovatie (Vlaketunnel, N201, Piethein tunnel, Blankenburgverbinding)
 • Spoor, Gedurende diverse spoorprojecten (ProRail, Betuweroute, Spoortunnel Delft, Noord-zuidlijn)

SSA B.V. adviseert op het gebied van integrale veiligheid met als expertise arbeidsveiligheid en zorgt samen met de medewerkers te kiezen voor een veilige werkbare methode voor de werkzaamheden. SSA B.V. maakt uw bouwlocatie veiliger en uw werknemers veiligheidsbewust.

 

Elke Opdrachtgever, opdrachtnemer of onderaannemer heeft de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator of veiligheidskundige die regelmatig de bouwlocatie bezoekt en zorg draagt voor een juiste opvolging van de veiligheidsvoorschriften. Veiligheid is een investering en kan een bedrijf ook veel geld besparen.

Om ongehinderd en vrij van risico’s te kunnen werken, dienen de juiste omstandigheden op de werkplek gecreëerd te worden. Diverse factoren oefenen invloed uit op de arbeidsomstandigheden. Bij het ontwerpen en inrichten van werkplekken moet rekening worden gehouden met verschijnselen als geluid, trillingen, luchtkwaliteit, klimaat, licht, gevaarlijke stoffen, ergonomie en (brand)veiligheid. SSA B.V. heeft de know-how en expertise in huis om de effecten van elke factor afzonderlijk in kaart te brengen.

Diverse grote projecten waar SSA B.V. veiligheidskundige ondersteuning heeft gegeven en ervaring heeft opgedaan zijn o.a.:

 • Petrochemie, tijdens de bouw van een bio-ethanol fabriek en energiecentrale
 • Infra, tijdens de realisatie/ renovatie (Vlaketunnel, N201, Piethein tunnel, Blankenburgverbinding)
 • Spoor, Gedurende diverse spoorprojecten (ProRail, Betuweroute, Spoortunnel Delft, Noord-zuidlijn)

SSA B.V. adviseert op het gebied van integrale veiligheid met als expertise arbeidsveiligheid en zorgt samen met de medewerkers te kiezen voor een veilige werkbare methode voor de werkzaamheden. SSA B.V. maakt uw bouwlocatie veiliger en uw werknemers veiligheidsbewust.

 

Onze diensten

Rail-infrastructuur

Al meer dan 12 jaar heeft SSA B.V. ervaring opgedaan in de weg, water en spoorsector. Werken in deze  omgeving is ook werken in een hoog risicogebied. Aanrijdgevaar, valgevaar, verdrinkingsgevaar en elektrocutiegevaar vormen grote bedreigingen in deze sector. Om deze risico’s te verkleinen is een strakke veiligheidsorganisatie noodzakelijk die werkt vanuit de vigerende regelgeving.

SSA B.V. kan u ondersteunen bij o.a.:

 • Algemene advisering m.b.t. de wet en regelgeving en benodigde veiligheidsorganisatie voor het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Maken van een V&G plan ontwerpfase en/ of uitvoeringsfase;
 • Inventariseren van milieu en veiligheids-risico’s voor werkzaamheden nabij weg, water en spoor, inclusief het maken van een plan van aanpak met beheersmaatregelen;
 • Uitvoeren van incidentonderzoek;

 • Ondersteuning en uitvoering van veiligheidscultuurprogramma’s.

SSA B.V. adviseert op het gebied van integrale veiligheid met als expertise arbeidsveiligheid en zorgt samen met de medewerkers te kiezen voor een veilige werkbare methode voor de werkzaamheden. SSA B.V. maakt uw bouwlocatie veiliger en uw werknemers veiligheidsbewust.

Al meer dan 12 jaar heeft SSA B.V. ervaring opgedaan in de weg, water en spoorsector. Werken in deze  omgeving is ook werken in een hoog risicogebied. Aanrijdgevaar, valgevaar, verdrinkingsgevaar en elektrocutiegevaar vormen grote bedreigingen in deze sector. Om deze risico’s te verkleinen is een strakke veiligheidsorganisatie noodzakelijk die werkt vanuit de vigerende regelgeving.

SSA B.V. kan u ondersteunen bij o.a.:

 • Algemene advisering m.b.t. de wet en regelgeving en benodigde veiligheidsorganisatie voor het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Maken van een V&G plan ontwerpfase en/ of uitvoeringsfase;
 • Inventariseren van milieu en veiligheids-risico’s voor werkzaamheden nabij weg, water en spoor, inclusief het maken van een plan van aanpak met beheersmaatregelen;
 • Uitvoeren van incidentonderzoek;

 • Ondersteuning en uitvoering van veiligheidscultuurprogramma’s.

SSA B.V. adviseert op het gebied van integrale veiligheid met als expertise arbeidsveiligheid en zorgt samen met de medewerkers te kiezen voor een veilige werkbare methode voor de werkzaamheden. SSA B.V. maakt uw bouwlocatie veiliger en uw werknemers veiligheidsbewust.

Overige diensten

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E):

Volgens de Arbowet hoort iedere werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E wordt gezien als startpunt voor een te voeren arbobeleid binnen een organisatie. Het ontbreken van een actuele RI&E en plan van aanpak is boeteplichtig en kan fors worden beboet door de Nederlandse arbeidsinspectie.
SSA B.V. ondersteunt bij het uitvoeren, begeleiden en/of toetsen van de RI&E en biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van uw plan van aanpak.

Dit doet SSA B.V. vanuit een organisatie die specifiek gericht en gespecialiseerd is in de RI&E.

www.riespecialist.nl

Veiligheid en Gezondheid plan (V&G plan)

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers in de bouw (tijdens een project) te waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen opdrachtgever, ingenieursbureau(s), hoofd- en onderaannemer(s). Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te borgen, verplicht het Arbobesluit opdrachtgevers en aannemers samen te werken en een V&G plan op te stellen.

Zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase moet dit plan opgesteld worden en moet er een coördinator aangesteld zijn. SSA B.V. maakt in samenwerking met u het V&G plan met als doel het inperken van ongevallen/aansprakelijkheid op de bouwplaats. Het V&G-plan is een hulpmiddel om coördinatie en samenwerking te bevorderen en arbeidsongevallen en gezondheidsschade te voorkomen. Tevens kan SSA B.V. de rol van V&G coördinator in zowel ontwerp als uitvoeringsfase invullen.

BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid

U kunt bij SSA B.V. ook terecht voor advies op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV), brandpreventie en bedrijfsveiligheid. Hierbij kunt u denken aan het beoordelen en toetsen van bouwveiligheidsplannen op gebied brandpreventie, advisering over de inrichting, vluchtroutes en blusmiddelen van een pand.

SSA B.V. heeft expertise op het gebied van BHV organisaties en kan ondersteuning bieden bij het opzetten en implementeren van BHV- en noodplannen, voor uiteenlopende organisaties en bedrijfstakken. Wij hebben hier bij o.a. de Hogeschool Utrecht veel ervaring opgedaan. Maar ook voor projectorganisaties bij grote projecten zoals de Noordzuidlijn en de Blankenburgverbinding.

Ongeval en incidentenonderzoek

Als u in uw bedrijf onvoldoende capaciteit of expertise heeft om een bedrijfsongeval te onderzoeken, kan SSA B.V.  iets voor u betekenen. Het ongeval wordt onderzocht door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige met actuele kennis op het gebied van diverse ongevalonderzoek methoden, zoals Tripod en Prisma.

U ontvangt een duidelijk rapport met daarin de directe -, de basis – en de managementoorzaken die tot dit ongeval hebben geleid. Daarnaast maakt SSA B.V. voor u zichtbaar welke correctieve maatregelen u dient te nemen op welke termijn om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Arbozorgsystemen

Het doel van een arbozorgsysteem is het inrichten van bedrijfsprocessen op een zodanige wijze dat arborisico’s voor medewerkers en derden worden voorkomen of worden beheerst.

Arborisico’s hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en van derden. Om dit doel te realiseren is een systematische aanpak nodig, op basis van een cyclisch proces van planning, implementatie, controle en beoordeling.

SSA B.V. kan u helpen bij het opzetten, ontwikkelen en implementeren van arbo zorgsystemen volgens de systematiek van de Arbowet en op basis van ISO 9001 (kwaliteit), OHSAS 18001 (arbo), VCA (arbo) en ISO 14001 (milieu).

Tevens kan SSA B.V. ondersteuning aanbieden bij het uitvoeren van audits in het kader van het zorgsysteem.

Veiligheidscultuur

Een goede veiligheidscultuur is essentieel in de bedrijfsvoering. Een (pro-)actieve houding van werkgevers en werknemers ten aanzien van veilig gedrag is essentieel om gezond en veilig werken te bevorderen. Hierbij is het cruciaal om arbeidsrisico’s te herkennen en erkennen en elkaar onderling te willen wijzen op (on)veilig gedrag. SSA B.V. heeft ervaring bij verschillende organisaties om de veiligheidscultuur inzichtelijk te maken en in te zetten op houding en gedrag. Voorbeeldgedrag is hierin erg belangrijk.

 

SSA B.V. is bevoegd om organisaties te begeleiden en te toetsen voor de veiligheidscultuurladder.

Referenties

Deze bedrijven gingen u al voor

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen middels het contactformulier.